Νοε
16

Κατασκευή γέφυρας Ερυθροποτάμου στη θέση Βρυσικά

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 10.000.000€
Περιγραφή: Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη για την κατασκευή γέφυρας 6 ανοιγµάτων, συνολικού µήκους 140µ, από φορέα ωπλισµένου σκυροδέµατος κιβωτοειδούς µορφής, θεµελιωµένη σε πασσάλους.

 

Νοε
16

Μελέτη γέφυρας στην επαρχιακή οδό Οργάνης – Άνω Βυρσίνης

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.500.000€
Περιγραφή: Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη για την κατασκευή γέφυρας 3 ανοιγµάτων, συνολικού µήκους 60m, από φορέα ωπλισµένου σκυροδέµατος κιβωτοειδούς µορφής, θεµελιωµένη σε πασσάλους.

Νοε
16

Στατική μελέτη & Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού οδού Προσπέλασης Λιμένα Εύδηλου

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 25.000.000€
Περιγραφή: Γέφυρα 4 ανοιγμάτων συνολικού μήκους 85μ με φορέα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και τοίχοι αντιστήριξης με αντιρήδες ύψους 12μ. Μελέτη οδού μήκους 300μ και  διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων στην αρχή και το πέρας της χάραξης (Συγκοινωνιακά). Οριστική μελέτη.

Νοε
16

Μελέτη ανάδειξης Περιβάλλοντος Κάρλας

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/Δ7
Προϋπολογισμός: 40.000.000€
Περιγραφή: Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για την κατασκευή των έργων: Κέντρο Πληροφόρησης Κάρλας στο Στεφανοβίκι, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού στα Κανάλια, Ιππικό Κέντρο και εγκαταστάσεις σταβλισμού, Χώροι Διημέρευσης (κατασκήνωσης), Έργα Ανάδειξης Περιβάλλοντος και Οικοτουρισμού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr