Νοε
16

Υποσταθμός Μεταφοράς 150KV/20KV στις Σοφάδες Καρδίτσας

Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.000.000€
Περιγραφή: Νέο ισόγειο κτίριο με φορέα Ω.Σ., εμβαδού 700 m2 και θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση. Βάσεις Η/Μ εξοπλισμού Υ/Σ. Επικουρικές κατασκευές (δεξαμενές, κανάλια, οχετοί κλπ). Οριστική μελέτη και μελέτη Εφαρμογής.

Νοε
16

Πρακτορείο Γενικής Διεύθυνσης Διανομής περιοχής Μεσογείων στο Κορωπί

Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 2 υπέργειων σταθμών με υπόγειο αποτελούμενο από 3 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 2.000 m2. Ανισόσταθμη θεμελίωση με πεδιλοδοκούς. Προμελέτη, Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 50 
115 22 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr