Νοε
16

Διαμόρφωση τμήματος του ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ» στην Αρχαία Ολυμπία σε Πολυλειτουργικό Κέντρο

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 1.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο 3 υπέργειων σταθµών, αποτελούµενο από τρεις ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 4.800 m2. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Ενισχύσεις: Διατµητικά τοιχώµατα και πυρήνες ανελκυστήρων, θεµελίωση αυτών. Νέες συνδετήριες δοκοί. Καθαιρέσεις – αντικαταστάσεις πλακών. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου «ΒΙΟΦΙΑΛ» στο Ίλιον

Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Προϋπολογισμός: 9.800.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο πέντε φορέων Ω.Σ. έκαστος 2 σταθµών, συνολικού εµβαδού 10.000 m2. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Ενισχύσεις: Διατµητικά τοιχώµατα, µανδύες Ω.Σ. σε υποστυλώµατα & δοκούς, θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Καθαιρέσεις – αντικαταστάσεις πλακών. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Αποκατάσταση, εξωραϊσμός & ανακαίνιση διατηρητέου κτιρίου ΔΕΗ στη Σύρο

Φορέας: ΔΕΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο τριώροφο κτίριο του 1890 µε φέροντα οργανισµό από λιθοδοµή και πλάκες Ω.Σ., εµβαδού 450 m2. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Ενισχύσεις λιθοδοµής µε µανδύες σκυροδέµατος, πλακών µε ανθρακονήµατα. Προµελέτη, Οριστική Μελέτη και Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23

Φορέας: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 3.500.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο 4 υπέργειων σταθµών µε φέροντα οργανισµό από λιθοδοµή και Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 1.500 m2. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Ενισχύσεις µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Προσθήκη εσωτερικού ανελκυστήρα µε φορέα από δοµικό χάλυβα. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Αποκατάσταση Ιστορικού Κινηματογράφου «Λαϊς» για τη στέγαση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

Φορέας: ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προϋπολογισμός: 3.200.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο του 1948 µε µικτό φέροντα οργανισµό λιθοδοµή/ Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 700 m2. Διάνοιξη υπογείου – υπεθεµελιώσεις – µόνιµες αντιστηρίξεις. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Ενισχύσεις µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος και χαλύβδινα ελάσµατα. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Acropole Palace στην Αθήνα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 10.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο του 1930 αποτελούµενο από 9 στάθµες µε Φ.Ο. από λιθοδοµή και Ω.Σ., συνολικού ύψους 34m, επιφάνειας 6.500 m2. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Ενισχύσεις υποστυλωµάτων/ δοκών µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Προσθήκη τοιχωµάτων Ω.Σ. Επισκευές βλαβών. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Μετατροπή διατηρητέου κτίριου «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» στη Χαλκίδα σε Διαχρονικό Μουσείο

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 7.000.000€
Περιγραφή: α) Υφιστάµενο κτίριο 3 υπέργειων σταθµών από λιθοδοµή. Αντικατάσταση δαπέδων µε σύµµικτες πλάκες. β) Νέο µεταλλικό κτίριο τριών στατικώς ανεξάρτητων φορέων, συνολικού εµβαδού 2.000 m2. Στεγανολεκάνη. Προµελέτη.

 

Νοε
16

Διατηρητέο Κτίριο Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στην Αθήνα

Φορέας: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Προϋπολογισμός: 400.000€
Περιγραφή: Κτίριο µε φέροντα οργανισµό από Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 6.800m2. Στατική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης. Έλεγχος στατικής επάρκειας και δοµικής τρωτότητας. Οριστική µελέτη.

 

Νοε
16

Διατηρητέα Καπναποθήκη οδού Φιλίππου στην Καβάλα

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Προϋπολογισμός: 4.000.000€
Περιγραφή: Επέµβαση/ αποκατάσταση/ ενίσχυση διατηρητέου κτιρίου του 1900 µ.Χ. 5 υπέργειων σταθµών, µε φέροντα οργανισµό από λιθοδοµή, οπτοπλινθοδοµή, δοµική ξυλεία και δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 2.000 m2. Διάνοιξη µερικού υπογείου. Ενέµατα. Ωπλισµένο επίχρισµα. Ενίσχυση ξύλινων/ µεταλλικών διατοµών. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Μελέτη του έργου «Μπεζεστένι» στη Λάρισα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 4.130.000€
Περιγραφή: α) Ενίσχυση διατηρητέου µνηµείου του 1500 µ.Χ. από λιθοδοµή µε ενέµατα. β) Κατασκευή νέου στατικώς ανεξάρτητου µεταλλικού φορέα 2 σταθµών µε θολωτή / σύµµικτη στέγη, εµβαδού 1.200 m2. Θεµελίωση επί πεδίλων-βάθρων συνδεδεµένων µε δοκούς. γ) Κατασκευή εντός του περιβάλλοντος χώρου νέου υπόγειου κτιρίου από Ω.Σ. εµβαδού 250 m2. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr