Δημόσια Κτήρια

 • Τεχνική Επισκευαστική Βάση ΗΣΑΠ ΑΕ στον Πειραιά

  Φορέας: ΗΣΑΠ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 120.000.000€
  Περιγραφή: Πέντε νέα κτίρια, με μια και δυο υπέργειες στάθμες, έκαστο των οποίων χωρίζεται σε περισσότερους στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ, συνολικού εμβαδού 21.000 m2. Θεμελίωσεις με γενική κοιτόστρωση πάχους 1.50m ή πασσάλους. Προμελέτη.

 • Υποσταθμός Μεταφοράς 150KV/20KV στις Σοφάδες Καρδίτσας

  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 2.000.000€
  Περιγραφή: Νέο ισόγειο κτίριο με φορέα Ω.Σ., εμβαδού 700 m2 και θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση. Βάσεις Η/Μ εξοπλισμού Υ/Σ. Επικουρικές κατασκευές (δεξαμενές, κανάλια, οχετοί κλπ). Οριστική μελέτη και μελέτη Εφαρμογής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
 • Σχεδιασμός Γεφυρών
 • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr